Sansan

API Key を管理者が一括で発行できるか

はい。管理者は [管理者設定] > [外部サービス連携] > [API] より、一括で API Key を発行できます。