Sansan

将名片下载时的导出格式作为模板保存、变更、删除 

文件下载的导出格式可以保存成模板。 预先将导出项目模板化,每次下载时就可以不必再设置导出项目。

 

操作步骤

点击界面右上的 [用户名] > [设置] 。 

点击 [名片数据下载] 。

 

模板的创建

  1. 点击 [追加新模板] 。
  2. 输入模板名称。
  3. 选择下载项目。
  4. 设置选项。
  5. 点击 [保存] 。

 

 

 

 

模板的编辑

  1. 从下拉菜单中选择想要编辑的模板。
  2. 点击 [编辑] 。

※ 只能编辑自己创建的模板。

 

模板的删除

  1. 从下拉菜单中选择想要删除的模板。
  2. 点击 [删除] 。

※ 只能删除自己创建的模板。

 

这篇文章有帮助吗?
8 人中有 1 人觉得有帮助